1 Created with Sketch.

Zorg

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school beginnen, wordt de ontwikkeling gevolgd en de resultaten daarvan bijgehouden. Dit gebeurt in de eerste plaats met de methode gebonden toetsen op basis van de bij een methode behorende normering. Deze toetsen vormen de basis voor de rapporten die twee keer per jaar verschijnen. Daarnaast zijn er ook de methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) op basis van landelijke normeringen. De resultaten van deze CITO toetsen worden ook op het rapport vermeld. Naar aanleiding van de rapporten worden de oudergesprekken gepland.

In het eerste oudergesprek, wij noemen dit het “updategesprek”, kunt u aangeven hoe het thuis gaat, wat uw kind eventueel nodig heeft op school en verwachtingen uitspreken. De leerkracht zal vertellen hoe de start in het nieuwe schooljaar is geweest, hoe het met uw kind op school gaat en eventuele opvallende zaken bespreken. Deze gegevens en de zienswijze van de ouder(s) / verzorger(s) vormen belangrijke bouwstenen om de stimulerende en de belemmerende factoren in kaart te brengen en op basis daarvan de onderwijsbehoeften van de kinderen te bepalen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de groepsplannen en de groepsoverzichten.

Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd, waarin alle vorderingen en overige belangrijke informatie wordt bewaard. De vorderingen van alle kinderen worden regelmatig met de intern begeleider besproken.

Naast de geplande oudergesprekken is het mogelijk dat de leerkracht tussentijds contact met u opneemt als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk kunt u als ouder ook altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.

 

Handelingsgericht werken (HGW)

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken in de school, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling centraal staat. Bij HGW kijkt de leerkracht vooral vooruit: welke belangrijke leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig? Maar ook: welke leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten deze leerstof anders aangeboden krijgen?

Bij HGW wordt niet zozeer benoemd wat een leerling niet kan, maar juist wat hij / zij wel kan. We passen het onderwijs dus aan op de behoefte van de leerling, maar daarbij is ook aandacht voor de wisselwerking met de groep, de leerkracht, de school en uiteraard de ouder(s) / verzorger(s). Samen met de ouder(s) / verzorger(s) kijken we naar wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Drie keer per jaar maken de leerkrachten groepsplannen, waarin ze aangeven wat de doelen zijn voor de komende periode en wat de onderwijsbehoefte van elk kind is. Aan het eind van de periode evalueert de leerkracht de resultaten en stelt een nieuw groepsplan op voor de volgende periode.

 

De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In onze regio is vanaf 1 augustus 2014 het samenwerkingsverband “Kind op 1” actief om ouders te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit kan gaan om ondersteuning binnen de huidige basisschool. Hierbij kunt u denken aan extra tijd of extra instructie, een aangepast programma of het gebruik van materialen. Het kan ook om een plaatsing op speciaal onderwijs voor korte of langere tijd gaan. Alle basisscholen in Walcheren werken samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen in het samenwerkingsverband. Hoe dit in zijn werk gaat, vindt u op www.swvkindop1.nl en op www.passendonderwijs.nl.

Samenwerkingsverband “Kind op 1” heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in Walcheren. Zij staat bekend onder samenwerkingsverband passend primair onderwijs Walcheren met nummer PO2901, maar hebben gekozen voor de werknaam “Kind op 1”, omdat zij de kinderen centraal stellen in hun beleid. Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 schoolbesturen die primair onderwijs verzorgen aan ruim 8000 leerlingen.

Binnen het samenwerkingsverband is er een basisondersteuning afgesproken. Dit is de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen. Deze basisondersteuning is door het samenwerkingsverband vastgesteld op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan verwacht wordt dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen. Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning, bekostigen ze dit uit eigen middelen. Wanneer de basisbehoeften van een leerling de mogelijkheden van een school overstijgen, dan kan er een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband.

Het Loket bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. Dit verloopt als volgt:

  1. Er wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider;
  2. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, andere betrokkenen van school, eventueel mensen vanuit de jeugdhulp;
  3. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school;
  4. De trajectbegeleider documenteert dit en neemt de aanvraag samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee naar het Loket;
  5. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra ondersteuning?
  6. Het arrangement wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het uit gaat voeren;
  7. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.

School Ondersteunings Profiel Archipelschool De Golfslag