1 Created with Sketch.

Verlof en verzuim

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig. Bij ziekte verwachten we van de ouder(s) / verzorger(s) dat zij uiterlijk om 08:15 hun kind ziekmelden. Wij vragen u afspraken bij de tandarts, de orthodontist en dergelijke na schooltijd te maken.

 

Extra verlof – wanneer heeft uw kind er recht op?

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk, dat uw kind alle lessen op schoolt volgt. Gemiste lessen kunnen gemiste kansen zijn.

In de Leerplichtwet staat dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen, dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven.

Extra verlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de Voorzitter College van Bestuur van Archipelscholen. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. Een formulier is verkrijgbaar op school.

 

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

In overleg tussen Archipel Scholen en het Regionaal Bureau voor Leerlingenzaken Walcheren (RBL) is afgesproken de regels op een consequente manier te hanteren (www.lereninzeeland.nl). De leerplichtwet stelt heel duidelijk, dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle vier de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

  1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
  2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.
  3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
  4. Op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal acht weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de Voorzitter College van Bestuur van Archipelscholen. Per schooljaar mag 1 keer van deze regeling gebruik worden gemaakt. De 10 schooldagen verdelen over bijvoorbeeld 2 vakanties is niet toegestaan.

In de perioden van de (Cito) toetsen van het leerlingvolgsysteem is het extra hinderlijk wanneer kinderen op vakantie zijn. Wij vragen u om hier rekening mee te houden bij de aanvraag van verlof buiten de schoolvakanties om.

Op de volgende momenten nemen wij de verschillende toetsen van het leerlingvolgsysteem af:

  • Groep 2 beginnende geletterdheid in oktober en november;
  • Groep 3 herfstsignalering in oktober en november;
  • Groep 3 t/m 7 maakt de M toetsen in januari en februari en de E toetsen in mei en juni;
  • Groep 8 maakt de B toetsen in oktober en november en de IEP in april.

De directeur is wettelijk verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Dit wordt digitaal gemeld, waarna de leerplichtambtenaar een onderzoek instelt. Die kan eventueel een proces-verbaal opmaken.

 

Verzoek vrijstelling lessen voor extra hulp

Er zijn ook kinderen die extra hulp van orthopedagogen, psychologen en anderen krijgen buiten de eigen school. Het heeft de voorkeur dat deze extra hulp na schooltijd genoten wordt. Indien er geen andere mogelijkheid is dan deze hulp onder schooltijd te laten plaatsvinden, dan moet dit in goed overleg met de school plaatsvinden. De directeur kan in samenspraak met de leerkracht aangeven op welk moment dit bij uitzondering mogelijk is. Tevens wordt er afgesproken of en hoe de gemiste onderwijsactiviteit wordt ingehaald.

Verlofformulier