1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Een veilige school is een plaats waar iedereen zich op zijn gemak voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school en het schoolbestuur zelf. Vanaf 1 augustus 2015 is dit wettelijk vastgelegd in de Wet Sociale Veiligheid Op Scholen. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe scholen die veilige (leer)omgeving vormgeven, bepalen ze zelf. Belangrijk is dat sociale veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid, dat scholen een antipestcoördinator aanwijzen als aanspreekpunt voor beleid tegen pesten, dat we werken met een antipestprotocol en dat de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen wordt gemonitord. Wij monitoren dit jaarlijks met vragenlijsten van Vensters voor de kinderen van groep 6 t/m 8.

 

Gedragsregels

Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. Het is belangrijk dat leerlingen graag naar school gaan en dat de leerkrachten hen serieus nemen. De school gaat bestaand sociaal ongewenst gedrag tegen, maar de school stimuleert sociaal gewenst gedrag ook actief. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van gedragsregels.

In de Archipel gedragscode worden de gedragsregels voor leerlingen, ouders en schoolteamleden aangegeven. Onderwerpen die daarin onder andere opgenomen zijn: omgang met collega´s, omgang met leerlingen, omgang met ouder(s) / verzorger(s) en kledingvoorschriften. Op iedere Archipelschool is de notitie Archipel gedragscode beschikbaar voor belangstellenden.

Op onze school gebruiken we voor de sociaal-emotionele vorming de methode Kwink.

Wat zijn de tien belangrijkste kenmerken van Kwink?

Kwink:

  1. is een methode voor sociaal-emotioneel leren – inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid – voor de hele basisschool;
  2. helpt verstorend gedrag – waaronder pestgedrag – voorkomen door kinderen met een groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren;
  3. wordt volledig online aangeboden op drie niveaus: onder-, midden- en bovenbouw en bestaat uit twintig lessen per jaar;
  4. werkt op basis van vijf fundamentele levensvaardigheden (competenties) voor sociaalemotioneel leren) en een aantal belangrijke wetenschappelijk bewezen inzichten;
  5. vindt preventie in het kader van passend onderwijs van groot belang, zodat met snelle, lichte maatregelen en interventies ‘reparatie achteraf’ vermeden kan worden;
  6. levert – in combinatie met goed klassenmanagement en door rekening te houden met groepsdynamische processen – een veilige leer- en leefomgeving op waar de hele groep van profiteert;
  7. is erop gericht om door deze positieve groepsaanpak ook de leeropbrengsten voor vakken als taal, rekenen en lezen te verhogen;
  8. opent voor kinderen van de onder- en middenbouw via internet een oefenomgeving door een fictieve ‘wereld’ aan te bieden waarin dieren, met uitgesproken menselijk gedrag, situaties meemaken die zich ook in de gewone wereld kunnen voordoen, zodat er herkenning en/of identificatie mogelijk is voor kinderen; en werkt voor de bovenbouw met geselecteerde YouTube- filmpjes, speciaal gemaakte animaties en andere beeldvormen;
  9. is meetbaar in ZIEN! en de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft positief geoordeeld over de theoretische onderbouwing van Kwink en heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi);
  10. zet de transitie (het in de lessen geleerde in de praktijk brengen) in elke les

Het past in de visie van Archipelschool De Golflslag hoe om te gaan met ongewenst gedrag, namelijk door vooral in te zetten op preventie ervan.

 

Schoolveiligheidsplan Archipelschool De Golfslag