1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Een veilige school is een plaats waar iedereen zich op zijn gemak voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school en het schoolbestuur zelf. Vanaf 1 augustus 2015 is dit wettelijk vastgelegd in de Wet Sociale Veiligheid Op Scholen. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe scholen die veilige (leer)omgeving vormgeven, bepalen ze zelf. Belangrijk is dat sociale veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid, dat scholen een antipestcoördinator aanwijzen als aanspreekpunt voor beleid tegen pesten, dat we werken met een antipestprotocol en dat de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen wordt gemonitord. Wij monitoren dit jaarlijks met vragenlijsten van Vensters voor de kinderen van groep 6 t/m 8.

Gedragsregels

Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. Het is belangrijk dat leerlingen graag naar school gaan en dat de leerkrachten hen serieus nemen. De school gaat bestaand sociaal ongewenst gedrag tegen, maar de school stimuleert sociaal gewenst gedrag ook actief. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van gedragsregels.

In de Archipel gedragscode worden de gedragsregels voor leerlingen, ouders en schoolteamleden aangegeven. Onderwerpen die daarin onder andere opgenomen zijn: omgang met collega´s, omgang met leerlingen, omgang met ouder(s) / verzorger(s) en kledingvoorschriften. Op iedere Archipelschool is de notitie Archipel gedragscode beschikbaar voor belangstellenden.

Op school gebruiken we 8 hoofdregels als leidraad bij de sociaal emotionele vorming of te wel het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze regels zijn middels pictogrammen met tekst opgehangen in de lokalen. In de eerste periode van het schooljaar staat in de groepen iedere week één hoofdregel centraal. De regels zijn:

  • Probeer een ruzie uit te praten;
  • Laat anderen meespelen;
  • Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar;
  • Kun je het samen niet oplossen, dan ga je naar de juf of meester;
  • Je luistert goed naar de ander;
  • Je helpt een ander;
  • Vertellen aan de juf of meester, dat er gepest wordt, is geen klikken;
  • Anders zijn, is leuk.

Deze regels worden door de kinderen geëvalueerd in het kader van de werkwijze bij Goed van start. Dit is de titel van een aanpak om een positief groepsklimaat te stimuleren bij het begin van een schooljaar. Het past in de visie van Archipel Scholen hoe om te gaan met ongewenst gedrag, namelijk door vooral in te zetten op preventie ervan. Via een systematische opbouw van klassenvergaderingen, gesprekken in groepjes en tweegesprekken bepalen de kinderen als het ware zelf de omgangsvormen in de groep. Ook worden die afspraken met elkaar geëvalueerd. Het actief hierbij betrokken zijn, verhoogt de verantwoordelijkheid om de afspraken na te komen. De volledige aanpak is bestemd voor groep 5-8. Voor groep 1-4 is er een op de leeftijdsgroep aangepast traject.

Schoolveiligheidsplan Archipelschool De Golfslag