1 Created with Sketch.

Onderwijs en lesmethoden

 

De activiteiten en methoden binnen de diverse groepen

In groep 1/2 is spelenderwijs leren de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en zo nodig de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden door middel van de methode Groove me.

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en expressievakken zoals tekenen, muziek en crea. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 7 wordt ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op.

Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Golfslag is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken).

Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT. Naast tekstverwerken en de computer als ondersteuning voor de lessen, wordt er ook gebruik gemaakt van het internet met al zijn mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan e-mailen, maar ook het opzoeken van informatie.

Elke dag is er van 8:30 – 9:00 uur groepsdoorbrekend technisch leesonderwijs op basis van de uitgangspunten van het landelijk  taal/leesverbeteringstraject List (Leesinterventietraject voor scholen met een totaalbenadering), waarbij op basis van de nieuwste inzichten wordt gewerkt.

 

De volgende methoden gebruiken we op school:

Vakgebied Methode Groep
Rekenen, taal, schrijven Kleuteruniversiteit 1/2
Voorbereidend schrijven Schrijfdans 1/2
Lezen, taal, spelling, begrijpend lezen Veilig Leren Lezen 3
Taal Taalverhaal.nu 4 t/m 8
Spelling Snappet leerlijnen 4 t/m 8
Rekenen Pluspunt via Snappet 3 t/m 8
Schrijven Pennenstreken 3 t/m 8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip via Snappet 4 t/m 8
Wereldoriëntatie Zaken van Zwijssen 3/4
Aardrijkskunde Wereldzaken 5 t/m 8
Topografie Wereldzaken/Topoweb 5 t/m 8
Geschiedenis Tijdzaken 5 t/m 8
Natuur Natuurzaken 5 t/m 8
Engels Groove me 1 t/m 8
Verkeer Veilig Verkeer Nederland 1 t/m 8
Sociaal-emotionele vorming Kwink 1 t/m 8
Muziek 1 2 3 zing 1 t/m 8