1 Created with Sketch.

Missie en visie

 

Uitgangspunten en doelstellingen

Op onze school willen wij in een warm en veilig pedagogisch klimaat, waarin ieder kind uniek is, ieders talenten ontwikkelen en begeleiden wij hen op weg naar zelfstandigheid met zoveel mogelijk bruikbare bagage.

Met het onderwijs op onze school bereiken wij de volgende pedagogische en didactische doelstellingen:

  • het onderwijs is voor het kind uitnodigend en gaat uit van de belevingswereld van het kind;
  • het onderwijs komt tegemoet aan de ontwikkeling van het individuele kind en houdt rekening met de individuele verschillen tussen kinderen;
  • het onderwijs houdt rekening met de sterke kanten van het kind en ontwikkelt tevens de minder sterke kanten;
  • het onderwijs is zo ingericht dat het leef- en werkklimaat zorgt voor een gevoel van veiligheid;
  • het onderwijs zorgt voor het bereiken van de einddoelen rekenen, lezen, taal, schrijven en wereldoriëntatie;
  • het onderwijs investeert in het sociale aspect van de ontwikkeling van een kind door het stimuleren van samenwerking met, belangstelling voor en accepteren van andere kinderen;
  • de kinderen leren dat afspraken nodig zijn, dat afspraken nagekomen moeten worden en dat men eigen verantwoording draagt;
  • het onderwijs ontwikkelt culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden.

Archipelschool De Golfslag is als openbare school de enige school in Domburg. Vanuit dat oogpunt vinden we het belangrijk om de kinderen de keuze te geven tussen HVO en GVO lessen.

 

Het klimaat van de school

Het pedagogisch klimaat van Archipelschool De Golfslag is erop gericht om voor alle betrokkenen een veilige leef- en leeromgeving te creëren. We vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen.

Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) zich “thuis” voelen.

We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

Onze school hecht een groot belang aan een goed contact tussen leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s). Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.