1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de wet heeft elke school een medezeggenschapsraad(MR). Op Archipelschool De Golfslag bestaat deze uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De bevoegdheden zijn door de wet vastgelegd. De MR geeft advies en instemming over besluiten die met het beleid van de school te maken hebben.

De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de agenda die maandelijks in de nieuwsbrief te vinden is. De notulen zijn onderaan deze pagina te lezen.

De raden van de verschillende Archipelscholen worden vertegenwoordigd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Archipel Scholen. Zij doet dat op een positief constructieve wijze, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele schoolbelang. De GMR komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, begroting, vakantierooster, beleid Archipel enz.

De GMR werkt slagvaardig, is kundig en schoolt zich bij om een adequate gesprekspartner te blijven van de Raad van Bestuur van Archipel Scholen.

Per 1 augustus 2011 heeft de GMR een nieuwe structuur. Niet langer stuurt elke school een vertegenwoordiger voor de ouder- en voor de personeelsgeleding, maar zal een beperkt aantal vertegenwoordigers de belangen van de ouders en de leerkrachten behartigen (vier ouders en vier leerkrachten).

MR reglement De Golfslag

Huishoudelijk Reglement MR schooljaar 2019-2020

Activiteitenplan MR schooljaar 2019-2020

Jaarverslag MR 2019-2020

Notulen MR vergadering 9 juni 2020

Notulen MR vergadering 14 april 2020

Notulen MR vergadering 14 januari 2020

notulen MR vergadering 23 september 2019

Notulen MR vergadering 6 mei 2019