1 Created with Sketch.

Kwaliteit

Op Archipelschool De Golfslag blijven we steeds werken aan de verbetering van ons onderwijs. Door middel van een kwaliteitszorgsysteem houden we het hele onderwijs op school in de gaten. Dat doen we door het regelmatig beoordelen van ruim twintig beleidsterreinen. Die beoordeling gebeurt soms door de leerkrachten, soms door de directie, soms door de intern begeleider of combinaties van deze. Elk beleidsterrein wordt één keer in de vier jaar beoordeeld, met uitzondering van pedagogisch en didactisch handelen en het beleidsterrein opbrengsten. Deze worden éénmaal per jaar beoordeeld, omdat dit voor de school heel belangrijke onderdelen zijn. Met “opbrengsten” wordt hier bedoeld: de resultaten van ons onderwijs.

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem zijn de leerlingen-, ouder- en leerkrachtenvragenlijsten.

De scores van de beoordeling van de beleidsterreinen en de vragenlijsten worden geanalyseerd en leveren verbeterpunten voor de school op. De belangrijkste van deze verbeterpunten worden dan systematisch in het schoolplan of in de jaarplannen opgenomen. Hieronder vindt u de indicatoren van het didactisch handelen, het pedagogisch handelen en de opbrengsten:

Didactisch handelen:

 • de leraren realiseren een taakgerichte werksfeer;
 • de leraren leggen duidelijk uit;
 • de leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken;
 • de leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten;
 • de leraren gaan na of de leerlingen de uitleg / opdrachten begrijpen;
 • de leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces;
 • de leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten;
 • de leraren passen verschillende werkvormen toe;
 • de leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende leeromgeving.

Pedagogisch handelen:

 • de leraren stimuleren bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid;
 • de leraren zorgen voor een uitdagende leeromgeving;
 • de leraren laten de leerlingen samenwerken;
 • de leraren hebben op schoolniveau duidelijke omgangsregels afgesproken;
 • de leraren bevorderen het onderling respect bij de leerlingen;
 • de leraren zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving;
 • de leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties;
 • de leraren geven de leerlingen positieve, persoonlijke aandacht;
 • de leraren bevorderen het zelfvertrouwen van leerlingen.

Opbrengsten:

 • de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • de sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht;
 • de resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde liggen op tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden;
 • de leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar;
 • de adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie;
 • de leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

 

Scholen op de kaart

Op deze website vindt u veelzijdige informatie over onze school en kunt u scholen met elkaar vergelijken.