1 Created with Sketch.

Inschrijven van nieuwe leerlingen

Wanneer een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Nieuwe leerlingen worden door middel van het inschrijfformulier opgegeven bij de directeur van de school. Wanneer het een eerste kind uit een gezin betreft, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op school. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de leerkracht van groep 1 en worden er afspraken gemaakt om vijf dagdelen te komen wennen. Tijdens het wennen kan de nieuwe leerling kennis maken met de leerkracht, de groep en de gang van zaken op school. Het wennen mag vanaf 3 jaar en 10 maanden. Van de leerlingen bij ons op school verwachten we dat ze zindelijk zijn, zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en zichzelf kunnen uit- en aankleden.

Kinderen kunnen het gehele jaar worden aangemeld en wanneer dit plaatsvindt tussen de 3 jaar en 3 jaar en 6 maanden dan is dit ruim op tijd. 1 februari en 1 oktober zijn data dat er gekeken wordt naar het aantal leerlingen op school. Aan de hand van het leerlingenaantal worden wij gefinancierd. Voor ons als school is het om die reden prettig als kinderen vóór die data ingeschreven zijn.

Als het om tussentijdse verandering van school gaat, bijvoorbeeld door verhuizing, dan wordt uw kind zo snel mogelijk in de groep opgenomen waar hij / zij op de vorige school ook zat. Deze kinderen komen op school met een onderwijskundig rapport dat door de leerkracht van de vorige school wordt geschreven. Dit rapport geeft ons informatie over de leervorderingen en het welbevinden van de leerling op de vorige school. Daarnaast zullen wij contact opnemen met de school van herkomst. Tevens kunnen wij besluiten aanvullende onderzoeken af te (laten) nemen om de beginsituatie zo duidelijk mogelijk te krijgen. Mochten wij aanvullend onderzoek nodig vinden, dan worden de ouder(s) / verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld evenals van het resultaat.

Onderstaande formulieren zijn nodig om uw kind(eren) bij ons op school in te schrijven.

Inschrijfformulier

Anamneseformulier

Toestemmingsformulier

Brief personenvoervoer auto’s